Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken.

Update mijn browser nu!

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Onze verkoopprijzen kunnen automatisch door ons herzien worden in de volgende gevallen:

- Verhoging van de grondstofprijzen
- Pariteitswisseling van de valuta waarin onze grondstoffen gequoteerd worden
- Verhoging van de energieprijzen
- Vervanging van ontbrekende grondstoffen door andere, wijzigingen van aankoopbronnen door redenen onafhankelijk van onze wil.
Deze opsomming is niet beperkend.

2. Al onze leveringen worden contant betaald, indien geen andere schriftelijke overeenkomst bestaat.

3. Alle verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers worden slechts geldig na schriftelijke bevestiging van ons.

4. De gelijkvormigheid van kleur van onze gebruikte drukinkten alsmede van ons karton kan niet gegarandeerd worden.

5. Onze leveringstermijnen zijn indicatief. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies ontstaan wegens te late levering. Machinebreuk, gebrek aan stroom of energie, staking, brand, overstroming, enz. worden aanzien als gevallen van overmacht. Deze opsomming is niet beperkend.

6. De goederen worden verkocht af fabriek. Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs wanneer de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming.

7. Alle goederen die niet binnen bepaalde termijnen kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de koper, zullen voor zijn risico opgeslagen worden. De opslagkosten zullen 0.25 euro / pallet / dag bedragen, vanaf de eerste dag van opslag. Elke aangevangen dag zal volledig aangerekend worden. Verder behouden wij het recht om deze goederen onder te brengen in een opslaghuis ten laste van de koper en dit na een verwittiging per aangetekend schrijven, waaraan geen gevolg is gegeven binnen 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum.

8. De volgende toleranties, in plus of minus, op de bestelde quantums zijn toegelaten: minder dan 500 stuks 50%, 500-999 stuks 30%, van 1000-4999 stuks 15%, meer dan 5000 stuks 10%. Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering.

9. Een tolerantie van 3 mm, in plus of minus op elke afmeting is toegestaan. Deze tolerantie blijft toegelaten zelfs na goedkeuring van een model.

10. Een tolerantie van ong. 8% op het gramgewicht van de oorspronkelijke voorziene componenten is toegelaten.

11. Wegens automatisering van onze fabrieksprocédés is het technisch onmogelijk te vermijden dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van maximum 1% per zending wordt hiervoor toegelaten.

12. Al onze werken worden uitgevoerd voor risico van de klant, die alleen verantwoordelijk is tegenover ons en tegenover derden, in geval van vervolgingen wegens namaak van gepatenteerde verpakkingen.

13.
A) plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling zullen aangerekend worden of teruggestuurd volgens onze onderrichtingen.
B) de stansvormen en drukstempels door ons vervaardigd, blijven onze eigendom zelfs indien de klant een deel in de kosten heeft betaald.
C) de deelname in de kosten verzekert aan de klant dat deze materialen uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden en dat tot op het ogenblik dat ze om een of andere reden uit de omloop worden genomen.
D) het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot 1 jaar na hun laatste gebruik.
E) de plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz. behorend aan onze klanten, verblijven in onze lokalen voor hun eigen risico.

14. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen 8 dagen na datum vermeld op de vrachtbrief of zendnota. In geval van slechte levering, beperkt zich onze verantwoordelijkheid tot een vervanging binnen onze normale leveringstermijnen van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen mogen zijn van de foutieve levering, zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.

15. Indien een zending moet retour komen, kunnen we deze enkel aanvaarden met aanwezigheid van de originele palletlabels. Dit is een must in opvolging als ook in het kader van BRC.

16. Deze factuur is betaalbaar in Hooglede. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

17. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle geleverde goederen, zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover hem niet heeft voldaan. Dit houdt in dat de koper ondertussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als garantie te geven aan derden.

18. Alle betwistingen die kunnen ontstaan, zullen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank te Kortrijk.

19. Wij houden geen rekening met de aankoopvoorwaarden die gedrukt zijn op brieven of andere documenten van onze klanten. Bij de bestelling, erkent elke koper kennis genomen te hebben van onze verkoopsvoorwaarden en hiermede akkoord te gaan.

20. De Belgische rechtbanken hebben rechtsmacht. Het toepasselijke recht is het Belgische recht. Slechts de rechtbanken van de zetel van de verkoper zijn bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info